Kamakura 24
Kyoto 54
Nara 26
Nikko 37
Osaka 25
Tokyo 38
Yokohama 20